Ốc Nhỏ Shop - Chuyên Phụ Kiện (1)


𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐆𝐢𝐚 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́ 𝐑𝐞̉ 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠

- 𝐒𝐢̉ 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐓𝐮̛̀ 𝟏 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦.

- 𝐌𝐮𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂́𝐮 𝐭𝐨̂́𝐭.

𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂

𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: 𝐎̂́𝐜 𝐍𝐡𝐨̉ 𝐒𝐡𝐨𝐩 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐞́ !

☎: Hotline: 0⃣7⃣7⃣7⃣9⃣9⃣3⃣2⃣5⃣3⃣ -

0⃣7️⃣9️⃣5️⃣4️⃣3️⃣1️⃣5️⃣1️⃣1️⃣
1 sản phẩm